banner

ΦΕΚ 2213/Β/2019

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΝΕΟΔΜΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ Η ΔΙΧΩΣ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 2213/Β/2019


Σημείωση :σε όλους ανεξαιρέτως ήδη λειτουργούντες Πιστοποιημένους Παιδότοπους
θα πρέπει να διενεργηθεί Αρχικός έλεγχος Συμμόρφωσης με την Νέα Νομοθεσία


 Κάτοψη: Με σήμανση αριθμημένη για την θέση κάθε παιχνιδιού, με επεξήγηση κάτω δεξιά σε πίνακα. Για παιδότοπο εξωτερικού υπαίθριου χώρου χρειάζεται τοπογραφικό με ονομασία όμορων οικοπέδων. (ΆΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 2 εε )
ο υπαίθριος παιδότοπος δεν επιτρέπεται να γειτνιάζει με χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης ή και εναπόθεσης απορριμμάτων ή και επικίνδυνων υλικών, ή με χώρους όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών και πρέπει να βρίσκεται μακριά από δραστηριότητες υψηλού θορύβου.

Κριτήρια αποδοχής : Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι με σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού. ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡ 2


 Για νέους παιδότοπους απαιτείται Προέγκριση από την αρμόδια αρχή δανειοδότησης για τον λόγο περεταίρω συνέχισης ΑΡΘΡΟ 9
 Απαγορεύεται η δημιουργία παιδότοπου σε υπόγειο χώρο ΆΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 4 σημείο β


 Σε ήδη υπαρκτούς παιδότοπους αντίγραφο άδειας λειτουργίας από την αρμόδια αρχή

Κριτήριο αποδοχής : ανάρτηση σε εμφανές σημείο ΆΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 5


 Το εμβαδόν να είναι ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών ( τουλάχιστον 2m2 ανά παιδί) και το είδος των παιχνιδιών. Κριτήριο αποδοχής : σε εμφανές σημείο στην είσοδο μέγιστος αριθμός παιδιών ΆΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 4 σημείο στ


 Στον Παιδότοπο πρέπει να διασφαλίζεται α) η υγιεινή του χώρου ( καθαριότητα σε όλους τους χώρους, απολύμανση, καμία εστία σκόνης σε όλα τα επίπεδα, φυσικός & τεχνητός φωτισμός, φυσικός εξαερισμός. β) ασφαλή παραμονή των παιδιών


 Οι παιδότοποι να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους ανάλογα με τις προδιαγραφές των παιχνιδοκατασκευών δηλαδή με κάγκελα από ξύλο ή ειδικό πλαστικό με είσοδο – έξοδο πλάτους 1m .Δεν επιτρέπονται δίχτυα κατεστραμμένα ούτε γυμνά ρέλια. Σε υπαίθριους παιδότοπους η οριοθέτηση του χώρου πρέπει να είναι της ίδιας φιλοσοφίας, δηλαδή με δίχτυ και μαλακά ρέλια. Σε παιδότοπους δύο χώρων με διαφορετική ηλικιακή ομάδα θα πρέπει να είναι εμφανής η σήμανση στις εισόδους-εξόδους. Δεν επιτρέπονται στην περίφραξη αιχμηροί πάσσαλοι στήριξης της περίφραξης αλλά αυτοί να είναι καλυμμένοι με μαλακό κατάλληλο υλικό. Οι είσοδοι-έξοδοι να είναι με ανοιγοκλεινόμενες πόρτες από ξύλο ή κατάλληλο πλαστικό

Κριτήριο αποδοχής. Ισχύς όλων των ανωτέρω με οπτικό έλεγχο ΆΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 4 ε


 Εάν υπάρχουν τζάμια περιμετρικά να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη. ( Triplex ). Κριτήριο αποδοχής : Βεβαίωση εγκαταστάτη ΆΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ 4 ζ2


 Ανά 25 παιδιά μία τουαλέτα και δύο νιπτήρες. Αποκλειστική χρήση. Καθώς και ένα αποχωρητήριο με νιπτήρα για χρήση των ενηλίκων.
Κριτήριο αποδοχής. Ισχύς όλων των ανωτέρω με οπτικό έλεγχο ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ 4 σημείο θ


 Φωτισμός : Εμβαδόν τζαμαρίας < 1/9 εμβαδού δαπέδου. Αν χρησιμοποιείται τεχνικός φωτισμός θα πρέπει η ένταση του να είναι το ελάχιστο 250 LUX Συνολικά. Οι φωτιστικές πηγές και τα σημεία ρευματοδότησης να φέρουν καλύμματα και να προβλέπεται η διάταξη του ηλεκτρονόμου διαφυγής ( ρελαί). Κριτήριο αποδοχής. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ 4 Γ,Δ αα, ββ, γγ


 Δεν επιτρέπεται κανένα καλώδιο με ηλεκτρικό ρεύμα εντός του παιδότοπου, ούτε πολύμπριζα, ούτε πρίζες στην τοιχοποιία κάτω του 1,5m ύψος. Καμία συσκευή δαπέδου με καλώδιο υπό τάση και οι συσκευές που κρατούν τα φουσκωτά παιχνίδια με την καλωδίωση να ευρίσκονται πίσω δίχως πρόσβαση στα παιδιά. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση εντός του ΠΔ να είναι ασφαλής σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ( Κ.Ε.Η.Ε ) και με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Ο ηλεκτρολογικός πίνακας δεν επιτρέπεται να είναι εντός του οριοθετημένου χώρου. Να έχει την κατάλληλη σήμανση


 Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός παιδότοπου
 με κερματοδέκτη λειτουργίας πρέπει να ανταποκρίνεται
 στις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών:
 α) 2006/42/ΕΚ Μηχανές (π.δ. 57/2010 - ΦΕΚ 97/Β’/
 25.06.2010),
 β) 2014/35/ΕΕ Χαμηλή Τάση LVD (οικ. 51157/ΔΤΒΝ
 1129 - ΦΕΚ 1425/Β’/20.5.2016 κοινή υπουργική απόφα-
 ση) και
 γ) 2014/30/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Κριτήρια αποδοχής : Βεβαίωση αδειούχου Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ 2


 Σημάνσεις : Στις Εισόδους – Εξόδους του χώρου σε μία μεγάλη εμφανή Πινακίδα
- μέγιστος αριθμος παιδιών - απαγορεύεται το κάπνισμα
- είσοδος δίχως υποδήματα και μεταλλικές ζώνες - απαγορεύεται η είσοδος σε γονείς
- ηλικίακές ομάδες παιδιών ( πχ. 2,5 ετών-4 ετών και 4 ετών-12 ετών)
- οδηγιες χρήσης προς παιδιά που θα τα καθοδηγούν οι γονείς ή οι συνοδοί παιδότοπου
- απαγορεύεται να εισέρχονται τα παιδιά με τρόφιμα και ποτά


 Εξοπλισμός – Παιχνίδια ( να επιδειχθούν και σε ήδη Πιστοποιημένους Παιδότοπους )
- Όλα με πιστοποιητικά κατασκευαστή & με πινακίδα κατασκευαστή για ταυτοποίηση στοιχείων
-Όλα τα ανωτέρω να αναφέρουν πρότυπα κατασκευής &ηλικιακή ομάδα, βασικές οδηγίες χρήσης
- Εναλλακτικά : α) Βεβαίωση κατασκευαστή σύμφωνα με ΕΝ- ΕΛΟΤ 1176
β) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με ΦΕ (Επικύρωση) για ισοδυναμία με το (ΕΝ)
Κριτήρια αποδοχής: εμφάνιση πιστοποιητικών ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ 10 α,β,γ & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ 9 α,β,γ
 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για κάθε παιχνίδι και εξοπλισμό έντυπο και ότι παρεδόθη από τους κατασκευαστές φυλασσόμενο σε Κλασέρ του ιδιοκτήτη διότι επι των παιχνιδιών οι αναρτημένες οδηγίες επέρχεται φθορά. Κριτήρια αποδοχής: Εγχειρίδιο ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ 10 α,β,γ

 Βιβλίο και πρόγραμμα (ετήσιο) συντήρησης εξοπλισμού θεωρημένο από τον (Φορέα Ελέγχου)
Κριτήρια αποδοχής. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ 2


 Βιβλίο συμβάντων στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχών ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα πελατών και να είναι θεωρημένο από τον (Φορέα Ελέγχου).
Κριτήρια αποδοχής ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ 3


 Ιδιοκτήτης : Βιβλιάριο υγείας καθώς και Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή. Κριτήρια αποδοχής ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ 2 δδ3


 Άτομο επίβλεψης : α) ή δυνατόν με πτυχίο ( πχ Δασκάλου, Νηπιαγωγού, Γυμναστή κλπ παρεμφερούς δραστηριότητας) β) με πιστοποιητικό υγείας, γ) αποδεικτικό ότι είναι καθαρό από καταδίκες. Κριτήρια αποδοχής: Γραπτή τεκμηρίωση από αρχές ( υγειονομικές και δικαστικές ) ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ 4


 Επιφάνειες πτώσης :όλα τα σημεία πτώσεις από παιχνίδια ή σταθερά σημεία του χώρου πχ. κολώνες οπλισμένου σκυροδέματος, να έχουν μαλακό πιστοποιημένο υλικό σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 -1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177. Κριτήρια αποδοχής. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ 3


 Ειδικότερα, σε υπαίθριους χώρους εάν υπάρχουν γωνίες θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένες και οι κολώνες θα πρέπει να είναι καλυμμένες με μαλακό υλικό έναντι εμβολισμού. Ακόμη απαγορεύεται η χρήση αμίαντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ. Επίσης σκαλοπάτια με ειδικό αντιολισθητικό υλικό έναντι πτώσης.
Κριτήρια αποδοχής. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ 6


 Τα πασαλάκια τεντωτήρων στήριξης των μεγάλων φουσκωτών παιχνιδιών πρέπει να εφάπτονται του δαπέδου και απαγορεύεται οτιδήποτε αιχμηρό.


 Απαγορεύεται κάθε αιχμηρό αντικείμενο ή εξάρτημα από τα παιχνίδια , δάπεδο, περίφραξη, τοίχο ( καρφιά, βίδες παντός είδους ) κλπ.


 Καταγραφή οδηγίας αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης π.χ. (τραυματισμός παιδιού, πυρόσβεσης φωτιάς κλπ )


 Σε σύνθετο εξοπλισμό πχ. με τούνελ και τσουλήθρα να έχει την δυνατότητα ένας ενήλικας να απεγκλωβίσει ένα παιδί σε περίπτωση ανάγκης ως διαδρομή εκκένωσης ( υψος 1300 mm, πλάτος 900 mm ) και από το σημείο πτώσης της τσουλήθρας να μην υπερβαίνει τα 3 m από την είσοδο/έξοδο του ΠΔ. (ΕΝ 1176-10 σημ. 3.12 )


 Για κάθε νέα κατασκευή, υλικά κλπ, ο ιδιοκτήτης του Παιδότοπου πρέπει να έχει την Δήλωση Συμμόρφωσης Κατασκευαστή με τα επικαιροποιημένα πρότυπα της τελευταίας τετραετίας και όχι με τα πρότυπα του 2008, επίσης να απαιτηθεί από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή σύμφωνα με το κεφ. 6 του ΕΝ 1176-1 γενικές πληροφορίες προϊόντος, προκαταρκτικές πληροφορίες εγκατάστασης, πληροφορίες ελέγχου και συντήρησης, επιφάνειες απορρόφησης κρούσεων ( σύμφ. ΕΝ 1177 )


Όλα τα ανωτέρω επιδέχονται διορθώσεις και προσθήκη επί πλέον απαιτήσεων με όλη την επιφύλαξη του τεχνικού υπευθύνου.

BUBBLE TOYS